Voorbeelden Huwelijks en overlijdensregisters.
De tekst hieronder lezen als zijnde voorbedrukt en handgeschreven.


Trouwboek Grootebroek RK 1743.
2 sept Van Fetje Hilkes jd onder Bovencarspel,
Zullende trouwen met Barend Jans van Hooybergen wed. ontfangen.


Huwelijksregister 1823 Gemeente Grootebroek No. 9
Op heden den vierden Mei des jaars Achttienhonderd drie en twintig des middags ten twaalf uren , zijn voor ons Pieter Pool Jr Schaut Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Grootebroek & Lutjebroek verschenen , ten einde een Huwelijk aan te gaan , Pieter Willemsz Schaper oud 22 jaar van beroep veeman wonende te Grootebroek gedoopt aldaar den vijfden Mei des jaars achttienhonderd, meerderjarig jongeman zoon van wijlen Willem Barendsz. Schaper overleden, te Grootebroek vermeld den elfden October des jaars achttienhonderd twee en twintig en van wijlen Lijsabeth Cornelis Molenaar mede aldaar overleden en begraven den zestienden April des jaars achttienhonderd acht. En Marijtje Koedooder oud 24 jaar zonder beroep wonende te Grootebroek, gedoopt aldaar den zesden October des jaars zeventienhonderd acht en negentig meerderjarige jonge dochter dochter van, Paulus Koedooder van beroep veeman en van Dinge Gerrits Buisman zonder beroep echtlieden mede te Grootebroek woonachtig thans alhier insgelijks tegenwoordig hunnens toestemming gevende.
De voorafgaande Acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 26 Vent˘se XIe Jaar, voorgelezen zijn, bestaan: in een Extract uit het Register der Afkondigingen behoorlijk plaats gehad hebbende voor de voor de deur van het raadhuis dezer gemeente de eerste op Zondag den twintigsten April en de tweede op Zondag den zeven en twintigsten der zelfde maand beide dezes jaars. In de doopextracten der comparanten beide door ons afgegeven den negentienden April dezes jaars. In de acten constaterende het overlijden der ouders van den bruidegom mitsgaders van des zelfs grootouders paternel en maternel respectievelijk door ons en door den ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Bovencarspel den negentienden en twee en twintigsten April dezes jaars afgegeven. En is ons geene opposities tegen het aangaan van dit huwelijk ter kennisse gekomen.

Waarna wij hun, bij name en afzonderlijk, hebben afgevraagd: of zij elkander aannamen als Man en Vrouw, hetwelk door hun, ieder in het bijzonder met ja beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd; alles ingevolge het derde Hoofdstuk der Wet van 20 Vent˘se XIe Jaar, en in tegenwoordigheid van Jan Jansz Rens de Jonge oud 29 jaar van beroep bouwman wonende te Grootebroek aan behuwde broeder en Jan Koning oud 77 jaar van beroep kleermaker wonende te Lutjebroek oom van den bruidegom, mitsgaders Gerrit Koedooder oud 27 jaar van beroep veeman broeder en Sijmon Pietersz Koedooder oud 63 jaar bouwman van beroep oom van de bruid beide te Grootebroek woonachtig.


Huwelijksregister 1852 Gemeente Bovencarspel No. 9
Heden den Vijf en twintigsten April Achttienhonderd twee en vijftig zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bovencarspel in het huis derzelve gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Willem Schaper van beroep landbouwer oud drie en twintig jaren wonende te Grootebroek meerderjarig jongeman. Zoon van Pieter Schaper landman en van Marijtje Koedooder zonder beroep echtlieden wonende te Grootebroek. Antje Deen zonder beroep oud twintig jaren wonende te Bovencarspel minderjarige jonge dochter, dochter van Jan Deen koopman en van Marijtje de Vries zonder beroep echtlieden wonende te Bovencarspel. En hebben zij totdat einde aan ons overgelegd voor eerst de akten waaruit blijkt dat de beide huwelijks afkondigingen alhier en te Grootebroek zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den elfden en den achttienden dezer maand ten tweede hunne geboorte akten ten derde een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie geregistreerd Numero zevenhonderd zes en negentig. De ouders van den bruidegom en van de bruid allen alhier tegenwoordig hebben ons verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.

Waarna wij hun hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen tot echtgenoot, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van Gerrit Koedooder oud zes en vijftig jaren, landman wonende te Grootebroek oom van den bruidegom . Dirk Broersen oud zes en dertig jaren, schipper wonende te Grootebroek oom van den bruidegom, Meindert Deen oud negen en twintig jaren landbouwer wonende te Bovencarspel broeder van de bruid en Dirk Knook oud vijf en dertig jaren winkelier wonende te lutjebroek zwager van de bruid. En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons de comparantes en de getuigen is ondertekend met uitzondering van de comparante moeder van den bruidegom dewelke verklaarde niet te kunnen schrijven nog haar naam tekenen.
De Ambtenaar voornoemd,


Overlijdensregister 1822 Gemeente Grootebroek No. 28
Den twaalfden dag der maand October van ‘t jaar Achttienhonderd twee en twintig ten tien ure, na den middag. Acte van Overlijden van Willem Barendsz Schaper overleden den Elfden dezer maand ten Elf twaalf ure des voormiddags oud zeven en zestig jaren, wonende en overleden te Grootebroek van beroep Veeman geboren te Bovencarspel in de maand September des jaars zeventienhonderd vier en vijftig , zoon van wijlen Barend Schaper en Vrouwtje Hilkes de Vries beide te Bovencarspel overleden, weduwnaar van Lijsabeth Cornelis Molenaar, overleden te Grootebroek vermeld
Op de verklaring van Pieter Willemsz Schaper Zoon van de overledene, oud twee en twintig jaren, wonende te Grootebroek van beroep Veeman en van Cornelis Pool, wonende eensgelijks aldaar van beroep Klerk, oud vijf en veertig jaren, goede bekende van de overledene. Na mijne voorlezing geteekend door de declaranten, en bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondertekende Pieter Pool Jr Schaut Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Grootebroek en Lutjebroek


Overlijdensregister 1928 Gemeente Deventer No. 43
Heden twintig Januari negentienhonderd acht en twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar ven den burgerlijken stand der gemeente Deventer, Bernard Voorhorst, oud drie en vijftig jaren, koster, en Pieter Klijn oud twee en vijftig jaren, aanspreker, wonende beiden te Deventer, die verklaarden, dat alhier op den twintigsten dezer maand des voor middags te half negen uur is overleden: Jan Schaper, oud drie en zeventig jaren, nachtwacht, geboren te Bovencarspel wonende te Deventer echtgenoot van Berendina van den Berg, zoon van Willem Schaper en van Antje Deen, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.